Žádost a vyšetření

Pracovníci SPC poskytují standardní poradenské služby na základě žádosti zletilých žáků nebo zákonných zástupců žáků a jejich informovaného souhlasu s poskytnutím poradenské služby a se zpracováním a uchováním osobních údajů ve školském poradenském zařízení.

Žádost o poskytnutí poradenské služby

Termíny vyšetření a konzultací v SPC je nutné předem osobně, telefonicky nebo elektronicky objednat. Objednávku přijímá sociální či administrativní pracovnice SPC, která seznámí žadatele s předpokládaným průběhem poradenské služby a dalšími potřebnými náležitostmi (poskytnutí lékařských zpráv, zpráv z jiných ŠPZ apod.). Zároveň zjistí základní informace o klientovi, kterému má být poskytnuta poradenská služba.

Pokud požádá o poradenskou službu zletilý klient nebo zákonný zástupce nezletilého klienta, u kterého bylo vysloveno podezření na PAS např. ze strany pediatra, rodičů nebo pedagogů a diagnóza dosud nebyla stanovena, jsou mu poskytnuty informace o dalším postupu a předány kontakty na odborníky, kteří jsou kompetentní ke stanovení diagnózy (psychiatr, klinický psycholog). Následný postup je vysoce individuální podle míry obtíží každého klienta. Pokud má klient k dispozici zprávy odborných lékařů, kde není diagnóza stanovena, ale je vysoké riziko PAS, poskytuje další služby SPC. Pokud klient dosud nebyl nikde vyšetřen, poskytuje poradenské služby PPP do doby stanovení diagnózy.

Klientům se stanovenou diagnózou PAS jsou poskytovány standardní poradenské služby SPC.

Po vyhodnocení zakázky odborným pracovníkem (speciální pedagog, psycholog) je klient pozván k vyšetření do SPC, příp. je dohodnuto jiné místo podle typu zakázky.

Před vyšetřením klienta požádá pracovník SPC školu o zpracování pedagogické zprávy. Údaje jsou podkladem k vyšetření v SPC, zákonní zástupci bývají s obsahem zprávy seznámeni.

Vyšetření a diagnostický proces

Cílem diagnostického procesu v SPC není stanovení či potvrzení diagnózy autismu, ale stanovení míry speciálních vzdělávacích potřeb klienta. V rámci diagnostického procesu se zjišťují dopady diagnostikovaných obtíží do vzdělávání, kognitivní schopnosti, míra adaptability a funkčních schopností klienta.

Na základě výsledků vyšetření pak odborný pracovník navrhuje vhodné zařazení klienta do školy, případně řešení aktuálních obtíží. V absolutní většině případů je důvodem žádosti o poradenskou službu vydání Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Po vyšetření je zákonný zástupce/zletilý klient informován o závěrech vyšetření a návrhu doporučení podpůrných opatření, je dohodnut způsob předání zprávy z vyšetření a doporučení obsahující návrhy úprav ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami – osobní převzetí v SPC nebo zaslání poštou.

Při zasílání zprávy a doporučení poštou v případě výhrad kontaktuje klient/zákonný zástupce odborného pracovníka, který klienta vyšetřoval a zprávu a doporučení zpracoval.

Při osobním převzetí podepíše informovaný souhlas na zprávě v SPC, dostává jedno vyhotovení zprávy a doporučení. Druhé vyhotovení je zakládáno do spisu klienta v SPC. Informovaný souhlas na zprávě z vyšetření obsahuje údaje o tom, že byl klient/zákonný zástupce srozumitelným způsobem seznámen s postupy, které jsou nezbytné pro úpravy průběhu vzdělávání žáka (s obsahem doporučení podpůrných opatření) a že může do 30 dnů ode dne, kdy obdržel zprávu školského poradenského zařízení, požádat právnickou osobu zřízenou a pověřenou ministerstvem prováděním revizí o její revizi (podle § 16b školského zákona).

Jakmile je zpráva a doporučení předána nebo odeslána zákonnému zástupci/zletilému klientovi, posílá sociální pracovnice SPC datovou schránkou Doporučení ŠPZ pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do školy, popř. do školského zařízení.

S rodinou SPC spolupracuje nejčastěji přímým kontaktem, dále také prostřednictvím telefonických či elektronických konzultací.