Poruchy autistického spektra

Informace pro klienty a zákonné zástupce klientů s poruchou autistického spektra (PAS)

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) a Speciálně pedagogické centrum (SPC) Olomouckého kraje je školské poradenské zařízení, které poskytuje bezplatně standardní poradenské služby, a to na základě žádosti žáků nebo jejich zákonných zástupců. Působnost PPP a SPC OK je na území Olomouckého kraje.
SPC poskytuje mj. poradenské služby klientům a jejich rodinám s již diagnostikovanou poruchou autistického spektra, příp. dětem, u kterých bylo odborným lékařem vysloveno podezření na PAS a z důvodu potřeby zajištění podpůrných opatření ve vzdělávání bylo doporučeno kontaktovat SPC.

V případě podezření na diagnózu autismus u menších dětí je vhodné projevy nejprve konzultovat s dětským lékařem. Praktičtí lékaři pro děti a dorost postupují podle Metodiky provádění a vykazování včasného záchytu PAS a pro vyšetření využívají jednotný dotazník, jehož součástí jsou i přesné pokyny k vyplnění a vyhodnocení. Vyšetření poruch autistického spektra (PAS) se provádí v rámci preventivní prohlídky v 18 měsících věku. Včasná diagnostika je při zvládání této vývojové poruchy zásadní. V případě pozitivního výsledku screeningového vyšetření u pediatra je vhodné se obrátit na sdružení pro ranou péči.

S ohledem na lepší dostupnost pro klienty jsou poradenské služby klientům s PAS poskytovány v SPC Olomouc, SPC Prostějov, SPC Mohelnice, SPC Jeseník a SPC Přerov.

Služby jsou zaměřené na podporu vzdělávání žáků s autismem. Poradenství a pomoc klientům s PAS zabezpečují sociální a administrativní pracovnice, speciální pedagogové a psychologové, z nichž jeden je zároveň koordinátorem poradenských služeb pro klienty s PAS Olomouckém kraji.
Další informace k činnosti krajského koordinátora pro péči o děti, žáky a studenty s PAS naleznete ZDE.

Co nabízíme:
• Psychologické vyšetření – je zaměřeno na zjištění aktuální vývojové úrovně dítěte v jednotlivých oblastech psychomotorického vývoje, případně posouzení intelektu. Součástí vyšetření je také konzultace se zákonnými zástupci dítěte.
• Speciálně pedagogické vyšetření – zjišťuje aktuální schopnosti a dovednosti žáka, specifikuje silné a oslabené oblasti ve vztahu ke vzdělávání. Součástí vyšetření je konzultace se zákonnými zástupci.

Vyšetření jsou realizována buď ambulantně nebo v terénu, nejčastěji ve škole, kterou dítě navštěvuje, po předchozí domluvě se zákonným zástupcem a s jeho souhlasem.
První vyšetření v SPC je zpravidla realizováno jako komplexní (psychologické a speciálně pedagogické). Probíhá ve dvou sezeních, nejprve formou konzultace se zákonnými zástupci bez přítomnosti dítěte a v dalším termínu následuje přímá interakce s dítětem.

Co nenabízíme:
Upozorňujeme rodiče, že stanovení diagnózy je plně v kompetenci pedopsychiatra, případně klinického psychologa. Kontakty ZDE

SPC neprovádí diagnostiku poruch autistického spektra. Rovněž nevydává zprávy určené pro sociální účely.